0 produktov / 0 €
Všetky ceny sú započítané aj s recyklačným poplatkom, u svetelných zdrojov (žiaroviek) 0,05 EUR bez DPH, u svietidiel 0,1 alebo 0,4 EUR bez DPH.
Doprava pri objednávke nad 49 EUR je zadarmo.
Široká ponuka LED svietidiel a svetelných zdrojov. Neustále vyhľadávame nové produkty pre Váš domov alebo podnik.
Ak potrebujete viac informácií o produktoch, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.
Umožňujeme platbu kuriérovi na dobierku alebo kreditnou kartou priamo v obchode.

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.lelux.sk

I. Úvodné ustanovenia

 • Spoločnosť:
  Lelux s.r.o.,
  IČO: 47 520 621,
  IČ DPH: SK2023907138,
  so sídlom Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34620/T,
  prevádzka: Šteruská 27, 922 03 Vrbové,
  bankové spojenie: VÚB, a.s.
  číslo účtu: 3293400959/0200
  IBAN: SK66 0200 0000 0032 9340 0959
  tel.: +421 948 195 327,
  e-mail: info@lelux.sk
  kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj: Trhová 2, 917 01 Trnava, tel. číslo: 033/5512689, 033/5512690.
  je na základe príslušných povolení (osvedčení o živnostenskom oprávnení) a zápisu do obchodného registra oprávnená predávať tovar konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), ako aj iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji, dodávke a reklamácii Tovaru, o ktorý Kupujúci prejaví záujem prostredníctvom E-shopu Predávajúceho vydáva Predávajúci tieto všeobecné obchodné podmienky e-shopu „Lelux“.

II. Základné definície a pojmy

 • Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané vo všeobecných obchodných podmienkach majú význam, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach e-shopu.
 • „Akceptácia Objednávky“ – prejav vôle Predávajúceho uskutočnený po Potvrdení Objednávky (osobitne) elektronicky prostredníctvom e-mailu Kupujúceho uvedeného v Objednávke alebo iným vhodným a jednoznačným spôsobom (najmä telefonicky), ktorým Predávajúci vyslovuje súhlas s Objednávkou a zaväzuje sa objednaný Tovar Kupujúcemu dodať.
 • „Bankový účet Predávajúceho“ – bankový účet Predávajúceho uvedený v článku I. bod 1 týchto VOP, ak Predávajúci neoznámi Kupujúcemu iný bankový účet.
 • „E-shop“ – elektronický obchod Predávajúceho prevádzkovaný prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho, na ktorom Predávajúci ponúka na predaj Tovar podľa svojej aktuálnej ponuky.
 • „Kúpna zmluva“ – kúpna zmluva uzatvorená v súlade s týmito VOP, ktorá vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe Objednávky a Akceptácie Objednávky ohľadne Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu.
 • „Kupujúci“:
  • právnická osoba, alebo
  • fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo
  • Spotrebiteľ,
  ktorí v súlade s týmito VOP odoslali svoju Objednávku Tovaru Predávajúcemu.
 • „Občiansky zákonník“ – zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • „Obchodný zákonník“ – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • „Spotrebiteľ“ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • „Objednávka“ - jednostranný právny úkon Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, ktorý sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru uvedeného v Objednávke.
 • „Potvrdenie Objednávky“ – informovanie Kupujúceho Predávajúcim prostredníctvom e-mailu uvedeného v Objednávke o obdržaní Objednávky a jej zaradení v systéme Predávajúceho. Potvrdenie Objednávky nie je Akceptáciou Objednávky Kupujúceho a nemá za následok vznik Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • „Predávajúci“ – spoločnosť Lelux s.r.o., IČO: 47 520 621, so sídlom Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 • „Tovar“ – hnuteľné veci, najmä LED osvetlenie a svietidlá, ktoré ponúka Predávajúci na predaj Kupujúcemu prostredníctvom E-shopu a ktorých hlavné vlastnosti (popis) sú uvedené v rámci E-shopu pri každom Tovare. Informácie o Tovare zverejnené na Webovom sídle Predávajúceho sú čerpané zo stránok výrobcov a iných voľne dostupných zdrojov. Vyobrazenie Tovaru môžu byť ilustračné.
 • „VOP“ – tieto všeobecné obchodné podmienky e-shopu „Lelux“ vydané Predávajúcim.
 • „Webové sídlo Predávajúceho“ – internetová stránka www.lelux.sk.
 • „Zákon č. 102/2014 Z.z.“ – zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • „Zákon č. 250/2007 Z.z.“ – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

III. Objednanie Tovaru Kupujúcim a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 • Objednávku Tovaru Kupujúci realizuje úplným, správnym a pravdivým vyplnením údajov označených ako povinné v objednávkovom formulári nachádzajúcom sa na Webovom sídle Predávajúceho, odkliknutím potvrdenia, že sa Kupujúci oboznámil s VOP a že s nimi bez výhrad súhlasí a odoslaním Objednávky Predávajúcemu, prípadne aj iným vhodným spôsobom, napr. uvedením požadovaných informácií Predávajúcemu telefonicky. Odoslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, bez výhrad s nimi súhlasí a je si vedomý svojej povinnosti objednaný Tovar doručený Predávajúcim prevziať a uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru a ostatné náklady, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.
 • Kupujúci v objednávkovom formulári vyplní správne, pravdivo a úplne údaje označené v objednávkovom formulári ako povinné, pričom v rámci objednávania Tovaru najmä:
  • uvedie svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH/DIČ pri právnickej osobe, resp. meno priezvisko, bydlisko (miesto podnikania), dátum narodenia (IČO) pri fyzickej osobe,
  • uvedie kontaktné údaje – telefón a e-mailovú adresu, prípadne fax,
  • označí Tovaru, o ktorý má záujem,
  • vyznačí množstvo objednávaného Tovaru,
  • uvedie adresu miesta dodania Tovaru,
  • vyberie spôsob platby kúpnej ceny Tovaru a požadovaný spôsob doručenia Tovaru.
 • Odoslaním Objednávky Predávajúcemu Kupujúci vyjadruje vôľu byť viazaný Objednávkou (návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy) po dobu 15 kalendárnych dní od jej doručenia Predávajúcemu ako aj vôľu kúpiť a prevziať ním objednaný Tovar a zaplatiť jeho kúpnu cenu a ostatné súvisiace náklady dohodnuté zmluvnými stranami v súlade s VOP, všetko za predpokladu, že došlo k Akceptácii Objednávky Predávajúcim. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety bez Akceptácie Objednávky sa Objednávka automaticky zruší.
 • Objednávka sa považuje za odoslanú jej reálnym doručením Predávajúcemu so všetkými povinnými údajmi v zmysle týchto VOP.
 • Po doručení Objednávky Predávajúci bezodkladne uskutoční Potvrdenie Objednávky. Potvrdenie Objednávky nie je Akceptáciou Objednávky Kupujúceho a nemá za následok vznik Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzatvorenú v okamihu Akceptácie Objednávky Predávajúcim v lehote 15 dní od doručenia Objednávky Predávajúcemu.
 • Kupujúci je oprávnený svoju Objednávku odvolať písomne alebo e-mailom doručeným Predávajúcemu, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr ako Predávajúci realizuje Akceptáciu Objednávky.
 • V prípade, že Predávajúci nebude schopný Akceptovať Objednávku v celom rozsahu (napr. z dôvodu nedostupnosti niektorého z Tovarov objednaných Kupujúcim) alebo ak navrhne zmenu podmienok dodania Tovaru alebo iných podmienok, je povinný o tom informovať Kupujúceho e-mailom alebo iným vhodným spôsobom, pričom súčasne bude Kupujúci požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Až odsúhlasením navrhovanej zmeny Objednávky Kupujúcim dochádza medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci neodsúhlasí zmenu v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny dohodnutým spôsobom, Objednávka sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v plnom rozsahu.

IV. Kúpna cena Tovaru, jej splatnosť a platobné podmienky

 • Kúpna cena jednotlivých Tovarov je uvedená pri každom Tovare na Webovom sídle Predávajúceho, pričom tieto ceny sú uvedené s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní Tovaru uplatňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Kúpna cena Tovaru s výnimkou nákladov na balenie Tovaru a recyklačného poplatku (recyklačný poplatok za svetelné zdroje predstavuje 0,10 EUR bez DPH (0,12 EUR s DPH) a za svietidlá 0,40 EUR bez DPH (0,48 s DPH)) nezahŕňa náklady na doručenie Tovaru Kupujúcemu, ktorých výška je uvedená v článku V. týchto VOP, náklady súvisiace s vrátením Tovaru pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, poplatky bánk za realizáciu úhrady kúpnej ceny Kupujúcim prostredníctvom banky Kupujúceho, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak.
 • Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a náklady spojené s doručením Tovaru Kupujúcemu spôsobom uvedeným v Objednávke akceptovanej Predávajúcim, a to buď:
  • v hotovosti kuriérovi pri prevzatí Tovaru doručovaného kuriérom alebo osobne na prevádzke Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru, alebo
  • vkladom na Bankový účet Predávajúceho, alebo
  • bezhotovostným prevodom na Bankový účet Predávajúceho.
 • V prípade platby prostredníctvom banky Kupujúceho Kupujúci ako variabilný symbol uvedie číslo Objednávky.
 • Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu Tovaru a ostatné náklady, ktoré boli dohodnuté v Kúpnej zmluve
  • v prípade platby realizovanej prostredníctvom banky Kupujúceho najneskôr do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia (vzniku) Kúpnej zmluvy alebo
  • v prípade platby v hotovosti pri prevzatí Tovaru od kuriéra, resp. od Predávajúceho pri osobnom odbere na prevádzke Predávajúceho.
 • Kúpna cena a náklady spojené s dodaním Tovaru sa považujú za uhradené Predávajúcemu:
  • v prípade bezhotovostného prevodu dňom pripísania peňažných prostriedkov v plnej výške na Bankový účet Predávajúceho,
  • v prípade úhrady kúpnej ceny Tovaru a nákladov spojených s doručením Tovaru v hotovosti (i) uhradením dobierky kuriérovi, ktorý na základe osobitného zmluvného vzťahu s Predávajúcim poukáže kúpnu cenu Predávajúcemu alebo (ii) uhradením dohodnutej kúpnej ceny a nákladov v plnej výške priamo Predávajúcemu pri osobnom odbere Tovaru na prevádzke Predávajúceho.
 • Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním Objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola zaslaná spolu s Tovarom. Faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

V. Dodanie Tovaru

 • Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar spôsobom dohodnutým v Kúpnej zmluve na adresu uvedenú v Objednávke akceptovanej Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý nie je zaťažený akýmikoľvek právami tretích osôb a vo vhodnom obale s prihliadnutím na špecifické vlastnosti Tovaru.
 • Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou alebo v prípade dohody Predávajúceho a Kupujúceho si bude môcť Kupujúci vyzdvihnúť Tovar osobne na prevádzke Predávajúceho.
 • Cena doručenia Tovaru Kupujúcemu kuriérskou službou je nasledovná:
  • pre Objednávky Tovaru v hodnote do 100 EUR vrátane je cena prepravného 6 EUR vrátane DPH,
  • pre Objednávky Tovaru v hodnote nad 100 EUR je Tovar doručený Kupujúcemu bezplatne.
 • Tovar bude vydaný (doručený kuriérom) Kupujúcemu len v prípade, že bola v plnej výške uhradená kúpna cena Tovaru, ako aj ostatné náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu. V opačnom prípade je dopravca (Predávajúci) oprávnený nevydať objednaný Tovar Kupujúcemu a v tomto prípade Predávajúci nie je v omeškaní s doručením Tovaru Kupujúcemu.
 • Predávajúci je oprávnený dodať Tovar Kupujúcemu aj po častiach, a to za cenu doručenia Tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve (t.j. aj v prípade doručenia Tovaru Kupujúcemu na viac krát uhradí Kupujúci iba jednu cenu prepravy uvedenú v Objednávke akceptovanej Predávajúcim).
 • O odoslaní Tovaru bude bez zbytočného odkladu Predávajúci informovať Kupujúceho, pričom presný termín dodania Tovaru bude Kupujúcemu oznámený kuriérskou službou.
 • Kupujúci je povinný doručený Tovar osobne prevziať a jeho prevzatie potvrdiť svojim podpisom.
 • Ak Kupujúci neoprávnene odmietne Tovar prevziať alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu všetkých nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
 • Kupujúci je povinný sa pri prevzatí Tovaru aj bez vyzvania preukázať doručovateľovi Tovaru platným dokladom totožnosti (napr. občianskym preukazom alebo pasom).
 • Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný v prítomnosti kuriéra (Predávajúceho pri osobnom prevzatí) skontrolovať kompletnosť zásielky (počet zásielok), ako aj to, či obal, v ktorom sa Tovar doručuje, nie je poškodený.
 • Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť dodanie Tovaru.

VI. Vlastnícke právo k Tovaru a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 • Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov, ktoré bol Kupujúci povinný uhradiť v zmysle Kúpnej zmluvy (najmä nákladov spojených s doručením Tovaru Kupujúcemu).
 • Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia dodaného Tovaru od Predávajúceho.

VII. Zodpovednosť za vady, záručná doba a reklamácie

 • Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Tovaru v zmysle ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 • Záručná doba na Tovar poskytnutá Kupujúcemu zo strany Predávajúceho je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovarov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Počas odstraňovania vád Tovaru Predávajúcim až po moment, kedy je Kupujúci opätovne oprávnený nakladať s bezvadným Tovarom, záručná doba neplynie a pri výmene Tovaru/súčastí Tovaru plynie po uskutočnení danej výmeny a umožnení Kupujúcemu s Tovarom opätovne nakladať nová záručná doba na Tovar (prípadne danú vymenenú jednotlivú časť).
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo vady Tovaru, ktoré vzniknú po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho ako dôsledok opotrebovania Tovaru, použitia Tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, ďalej neodborného alebo nešetrného zaobchádzania s Tovarom, nadmernej záťaže alebo mechanického poškodenia, prípadne ako dôsledok vystavenia Tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, a/alebo pôsobenia poveternostných vplyvov a nepriaznivých vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie).
 • Predávajúci bude každú reklamáciu Kupujúceho riešiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä (nie však iba) zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení a Občianskym zákonníkom, pričom bližšie podrobnosti týkajúce sa reklamačného konania sú upravené v reklamačnom poriadku Predávajúceho zverejnenom na Webovom sídle Predávajúceho.

VIII. Sankcie

 • V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou dohodnutej Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania v výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

IX. Vyššia moc

 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie alebo nemožnosť dodávky Tovaru v dôsledku vyššej moci (požiar, štrajk, obmedzenie dovozu a vývozu a pod.). Predávajúci je v takomto prípade povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho, ktorý má právo z uvedeného dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

X. Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Lelux s.r.o., so sídlom Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové, tel.: +421 907 249 994, e-mail: obchod@lelux.sk, pričom na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Predávajúceho.
 • Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 • Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol Kupujúcim použitý pri platbe Kupujúceho za Tovar, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený Tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 • V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaslať alebo osobne priniesť zakúpený Tovar na adresu Predávajúceho: Lelux s.r.o., Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Všetky priame náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty znáša Kupujúci.
 • Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty vráteného Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. a stráca právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je Tovar poškodený, zničený, používaný nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

XI. Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@lelux.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Zoznam subjektov ARS je možné nájsť aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XII. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu s Kupujúcim spracúva osobné údaje Kupujúceho – fyzickej osoby, najmä meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail Kupujúceho a ostané údaje zadané ri objednávaní Tovaru Kupujúcim, pričom Predávajúci je povinný pri spracovaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Predávajúcemu v procese objednávania Tovaru použije Predávajúci výlučne na účely plnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP a/alebo príslušných právnych predpisov, ktorými je Predávajúci viazaný.
 • Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu vyslovuje súhlas na spracovanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku týchto VOP.

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Toto ustanovenie sa v prípade, že Kupujúci je subjekt s bydliskom/sídlom/miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, považuje za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi zmluvnými stranami a ktorým je právo Slovenskej republiky.
 • Na doručovanie písomností medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ak nie je v týchto VOP stanovené niečo iné.
 • Písomnou dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené.
 • V prípade, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy / VOP. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 • Členenie VOP na články, ako aj označenie jednotlivých článkov, slúži len na zlepšenie orientácie v texte VOP, a preto nie je možné ich použiť pri výklade VOP, ako aj pri posudzovaní oddeliteľnosti ich častí.
 • Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Kúpnej zmluvy a/alebo týchto VOP, sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore bude vecne a miestne príslušný nezávislý súd Slovenskej republiky, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v prípade, že Kupujúcim je subjekt s bydliskom/sídlom/miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch zmluvných strán.
 • VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci má právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené Kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 • Zaslaním Objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP Kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a bez výhrad súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu s Predávajúcim.
 • Tieto VOP sú platné a účinné od 01.11.2014 a použijú sa na všetky Objednávky realizované Kupujúcim po tomto dátume.
Stiahnuť